شهردری بخشایش
fl-rahbar slogan

آرشیو

نصب سرعت گیردر نقاط مختلف سطح شهر بخشایش

نصب سرعت گیر

نصب سرعت گیردر نقاط مختلف سطح شهر بخشایش

(7)

به منظور رفاه حال شهروندان و در راستای ارتقای ایمنی معابر سطح شهر نصب سرعت گیردر نقاط مختلف سطح شهر بخشایش در حال انجام می باشد.

سه شنبه 15 شهريور 1401
نصب سرعت گیردر نقاط مختلف سطح شهر بخشایش

نصب سرعت گیر

نصب سرعت گیردر نقاط مختلف سطح شهر بخشایش

(7)

به منظور رفاه حال شهروندان و در راستای ارتقای ایمنی معابر سطح شهر نصب سرعت گیردر نقاط مختلف سطح شهر بخشایش در حال انجام می باشد.

سه شنبه 15 شهريور 1401
نصب سرعت گیردر نقاط مختلف سطح شهر بخشایش

نصب سرعت گیر

نصب سرعت گیردر نقاط مختلف سطح شهر بخشایش

(7)

به منظور رفاه حال شهروندان و در راستای ارتقای ایمنی معابر سطح شهر نصب سرعت گیردر نقاط مختلف سطح شهر بخشایش در حال انجام می باشد.

سه شنبه 15 شهريور 1401
نصب سرعت گیردر نقاط مختلف سطح شهر بخشایش

نصب سرعت گیر

نصب سرعت گیردر نقاط مختلف سطح شهر بخشایش

(7)

به منظور رفاه حال شهروندان و در راستای ارتقای ایمنی معابر سطح شهر نصب سرعت گیردر نقاط مختلف سطح شهر بخشایش در حال انجام می باشد.

سه شنبه 15 شهريور 1401
نصب سرعت گیردر نقاط مختلف سطح شهر بخشایش

نصب سرعت گیر

نصب سرعت گیردر نقاط مختلف سطح شهر بخشایش

(7)

به منظور رفاه حال شهروندان و در راستای ارتقای ایمنی معابر سطح شهر نصب سرعت گیردر نقاط مختلف سطح شهر بخشایش در حال انجام می باشد.

سه شنبه 15 شهريور 1401
 نهضت آسفالت ریزی معابر شهر بخشایش

نهضت آسفالت

نهضت آسفالت ریزی معابر شهر بخشایش

(8)

در راستای تسهیل در تردد شهروندان، عملیات بهسازی و آسفالت ریزی معابر شهری در حال انجام است و این طرح همچنان ادامه دارد.
اجرای عملیات بهسازی در تمامی خیابان ها و معابر سطح شهر که نیاز به ترمیم، لکه گیری و یا آسفالت دارند، پس از شناسایی و اولویت بندی توسط کارشناسان فنی، انجام خواهد شد.

شنبه 12 شهريور 1401
 نهضت آسفالت ریزی معابر شهر بخشایش

نهضت آسفالت

نهضت آسفالت ریزی معابر شهر بخشایش

(8)

در راستای تسهیل در تردد شهروندان، عملیات بهسازی و آسفالت ریزی معابر شهری در حال انجام است و این طرح همچنان ادامه دارد.
اجرای عملیات بهسازی در تمامی خیابان ها و معابر سطح شهر که نیاز به ترمیم، لکه گیری و یا آسفالت دارند، پس از شناسایی و اولویت بندی توسط کارشناسان فنی، انجام خواهد شد.

شنبه 12 شهريور 1401
 نهضت آسفالت ریزی معابر شهر بخشایش

نهضت آسفالت

نهضت آسفالت ریزی معابر شهر بخشایش

(8)

در راستای تسهیل در تردد شهروندان، عملیات بهسازی و آسفالت ریزی معابر شهری در حال انجام است و این طرح همچنان ادامه دارد.
اجرای عملیات بهسازی در تمامی خیابان ها و معابر سطح شهر که نیاز به ترمیم، لکه گیری و یا آسفالت دارند، پس از شناسایی و اولویت بندی توسط کارشناسان فنی، انجام خواهد شد.

شنبه 12 شهريور 1401
 نهضت آسفالت ریزی معابر شهر بخشایش

نهضت آسفالت

نهضت آسفالت ریزی معابر شهر بخشایش

(8)

در راستای تسهیل در تردد شهروندان، عملیات بهسازی و آسفالت ریزی معابر شهری در حال انجام است و این طرح همچنان ادامه دارد.
اجرای عملیات بهسازی در تمامی خیابان ها و معابر سطح شهر که نیاز به ترمیم، لکه گیری و یا آسفالت دارند، پس از شناسایی و اولویت بندی توسط کارشناسان فنی، انجام خواهد شد.

شنبه 12 شهريور 1401
 نهضت آسفالت ریزی معابر شهر بخشایش

نهضت آسفالت

نهضت آسفالت ریزی معابر شهر بخشایش

(8)

در راستای تسهیل در تردد شهروندان، عملیات بهسازی و آسفالت ریزی معابر شهری در حال انجام است و این طرح همچنان ادامه دارد.
اجرای عملیات بهسازی در تمامی خیابان ها و معابر سطح شهر که نیاز به ترمیم، لکه گیری و یا آسفالت دارند، پس از شناسایی و اولویت بندی توسط کارشناسان فنی، انجام خواهد شد.

شنبه 12 شهريور 1401