شهردری بخشایش
fl-rahbar slogan

آرشیو

آگهی مزایده عمومی

مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

(10)

آگهی مزایده عمومی 6 قطعه از قطعات تفکیک شده مسکونی شهرداری بخشایش

پنجشنبه 10 شهريور 1401
آگهی مزایده عمومی

مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

(10)

آگهی مزایده عمومی 6 قطعه از قطعات تفکیک شده مسکونی شهرداری بخشایش

پنجشنبه 10 شهريور 1401
آگهی مزایده عمومی

مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

(10)

آگهی مزایده عمومی 6 قطعه از قطعات تفکیک شده مسکونی شهرداری بخشایش

پنجشنبه 10 شهريور 1401
آگهی مزایده عمومی

مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

(10)

آگهی مزایده عمومی 6 قطعه از قطعات تفکیک شده مسکونی شهرداری بخشایش

پنجشنبه 10 شهريور 1401
آگهی مزایده عمومی

مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

(10)

آگهی مزایده عمومی 6 قطعه از قطعات تفکیک شده مسکونی شهرداری بخشایش

پنجشنبه 10 شهريور 1401
آگهی مزایده عمومی

مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

(10)

آگهی مزایده عمومی 6 قطعه از قطعات تفکیک شده مسکونی شهرداری بخشایش

پنجشنبه 10 شهريور 1401
 ساماندهی مرکز پسماند(لندفیل) شهرستان هریس

لندفیل شهرستان

ساماندهی مرکز پسماند(لندفیل) شهرستان هریس

(8)

ادامه روند ساماندهی مرکز پسماند شهرستان هریس توسط ماشین آلات شهرداری بخشایش

چهارشنبه 9 شهريور 1401
 ساماندهی مرکز پسماند(لندفیل) شهرستان هریس

لندفیل شهرستان

ساماندهی مرکز پسماند(لندفیل) شهرستان هریس

(8)

ادامه روند ساماندهی مرکز پسماند شهرستان هریس توسط ماشین آلات شهرداری بخشایش

چهارشنبه 9 شهريور 1401
 ساماندهی مرکز پسماند(لندفیل) شهرستان هریس

لندفیل شهرستان

ساماندهی مرکز پسماند(لندفیل) شهرستان هریس

(8)

ادامه روند ساماندهی مرکز پسماند شهرستان هریس توسط ماشین آلات شهرداری بخشایش

چهارشنبه 9 شهريور 1401
ساماندهی مرکز پسماند(لندفیل) شهرستان هریس

لندفیل شهرستان

ساماندهی مرکز پسماند(لندفیل) شهرستان هریس

(10)

ساماندهی مرکز پسماند شهرستان هریس توسط ماشین آلات شهرداری بخشایش

دوشنبه 7 شهريور 1401